Q12684

รายการของ แฟชั่น ภาพยนตร์ : ออกเสียงลงคะแนนในรายการโปรดของคุณ

รายการของ แฟชั่น ภาพยนตร์   : ออกเสียงลงคะแนนในรายการโปรดของคุณ

แฟชั่นหรือสมัยนิยม (อังกฤษ: fashion) ราชบัณฑิตยสถาน นิยามว่า "สมัยนิยม, แบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง." เป็นการยอมรับจนเกิดเป็นค่านิยม มีกระบวนการเกิดภาษาใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

 อ่านเพิ่มเติม...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.