Q1153173

รายการของ Educational Entertainment ภาพยนตร์ : ออกเสียงลงคะแนนในรายการโปรดของคุณ

รายการของ Educational Entertainment ภาพยนตร์   : ออกเสียงลงคะแนนในรายการโปรดของคุณ

เอ็ดดูเทนเมนท์ (อังกฤษ: Edutainment) หรือ เอ็ดดูเคชันแนล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (อังกฤษ: educational entertainment) หรือ เอ็นเตอร์เทนเมนท์-เอ็ดดูเคชัน (อังกฤษ: entertainment-education) เป็นรูปแบบทางการบันเทิงที่ออกแบบสำหรับการอบรม ตลอดจนเป็นการทำให้เป็นที่ชอบใจสำหรับผู้เรียน

 อ่านเพิ่มเติม...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.