Pyotr Zakharovich Lyubimov

Pyotr Zakharovich Lyubimov was a grocer.